Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian làm Visa: 3 tuần làm việc
Thời gian lưu trú: 7 Ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 2 lần
Phí nộp tại ĐSQ: $90 (~2.100.000)
Giá 1 hồ sơ
3,192,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian làm Visa: 3 tuần làm việc
Thời gian lưu trú: 7 Ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 2 lần
Phí nộp tại ĐSQ: $90 (~2.100.000)
Giá 1 hồ sơ
3,192,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian làm Visa: 3 tuần làm việc
Thời gian lưu trú: 7 Ngày
Số lần nhập cảnh: 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: $90 (~2.100.000)
Giá 1 hồ sơ
1,400,000 đ