Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian làm Visa: 10 ngày
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 610000
Giá 1 hồ sơ
2,300,000 đ
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian làm Visa: 10 ngày làm việc
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 610000
Giá 1 hồ sơ
1,190,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian làm Visa: 7 - 10 ngày làm việc
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 610000
Giá 1 hồ sơ
1,190,000 đ