Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Brazil
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ
Loại Visa:
Điểm Đến: Brazil
Thời gian làm Visa: 15 - 20 Ngày
Thời gian lưu trú: Tùy hồ sơ
Số lần nhập cảnh: Một lần hoặc Nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ