Hỗ trợ toàn quốc
1900 1583
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Úc
Thời gian làm Visa:
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ: 2.430.000 (~140 AUD)
Giá 1 hồ sơ
1,000,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Úc
Thời gian làm Visa: 2 Tuần
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ: 2430000 (~140 AUD)
Giá 1 hồ sơ
1,000,000 đ
Loại Visa: Du lịch, Công tác
Điểm Đến: Úc
Thời gian làm Visa: 3 - 4 tuần
Thời gian lưu trú: Tối đa 3 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm – 3 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: $135 (~3.170.000)
Giá 1 hồ sơ
2,330,000 đ