tượng đài nổi tiếng

Viếng thăm những tượng đài nổi tiếng ở Việt Nam ghi công những anh hùng dân tộc
Những tượng đài nổi tiếng ở Việt Nam đều là những công trình ghi công ơn các anh hùng dân tộc hoặc đánh dấu những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dựng và giữ nước. 
13/10/2022